• Oznam o prijatí dieťaťa do MŠ

Ak máte záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ je potrebné vyplnenú a podpísanú  žiadosť oboma zákonnými zástupcami spolu  s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorasť, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa  podať :

- elektronicky: v termíne zápisu na e-mailovú adresu msgagarinova@centrum.sk

- osobne:  v budove MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete TU. 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ k školskému roku 2022/2023:

1. prednostne deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania POVINNÉ (podľa  Zákona 209/2019 Z.z.),

2. prednostne deti, ktorých rodičia napriek tomu, že deti nedovŕšili päť rokov, požiadajú o predčasné povinné predprimárne vzdelávanie,

3. deti, ktoré dovŕšili tri roky k 31.08.2022,

4. súrodenci detí navštevujúcich MŠ,

5. deti dvojročné, ktoré nedovŕšili tretí rok k 31.08.2022 (ak sa kapacita nenaplní 3-6 ročnými deťmi, ktoré už majú v MŠ súrodenca).

 

MŠ zabezpečuje:

 • kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť so zaradením inovačných metód a organizačných foriem s využitím moderných učebných pomôcok a IKT (počítače, interaktívne tabule,...),
 • špeciálny program zameraný na prevenciu ochorení horných  dýchacích ciest realizovaný v spolupráci s pediatrom (inhalácie, dýchacie cvičenia, zdravotné cvičenia s prvkami jogy, arómaterapia),
 • plnenie interných projektov zameraných na zdravý životný štýl, environmentálnu, prosociálnu výchovu a umelecký rozvoj formou zaujímavých edukačných aktivít,
 • realizáciu tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha s  vyškolenými trénerkami,
 • krúžkovú činnosť zdarma: "Výtvarníček", Šikovníček", Tanečný súbor Gagarinka, Mažoretky Ginka; za poplatok: anglický jazyk, hra na zobcovú flautu, hudobno-pohybovo-rytmická príprava,
 • organizovanie plaveckých výcvikov, školy v prírode, výletov do prírody a blízkeho okolia, exkurzií, návštev kultúrno-spoločenských a vzdelávacích inštitúcií (knižnica, múzeum, divadlo, galéria,...)
 • účasť rodičov na výchovno-vzdelávacom procese (spoločné tvorivé dielne, otvorené hodiny, oslavy pri príležitosti MDD, Vianoc, Dňa matiek,...)
 • spoluprácu s odborníkmi (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,...).

Tešíme sa na všetkých nových škôlkarov!

Pri nástupe do MŠ už dieťa ovláda:

* základné hygienické návyky (pýta sa na toaletu, bez plienky),
* základné prvky sebaobsluhy (umyje a utrie si ruky, snaží sa samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
* základné lokomočné pohyby (chodí s prikračovaním, s pomocou po schodoch, behá).

 

Kontakty
 • Materská škola

 • Gagarinova 2636/15
  955 01 Topoľčany
 • msgagarinova@msgagarinova.sk

Kontakty
 • Mgr. Andrea Mádelová - riaditeľka
 • 038 / 5321 390
 • Mgr. Nikol Urminská - zástupkyňa riaditeľky MŠ

 • 038 / 5321 390

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk | www.123web.sk