Skip to main content
  • Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov (zákonných zástupcov) detí, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany.

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

Ustanovujúce voľby do Rady školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany sa uskutočnili dňa 31. 3. 2020. Radu školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany v školskom roku 2020/2021 tvorili členovia:

  • p. Bc.Silvia Bezáková - zástupca pedagogických zamestnancov

  • p. Janka Churá - zástupca pedagogických zamestnancov
  • p. Katarína Tílešová - zástupca nepedagogických zamestnancov

  • p. Ľudmila Bestrová - zástupca rodičov
  • p. Terézia Peterková– zástupca rodičov
  • p. Mgr. Lucia Tvarožeková – zástupca rodičov
  • p. Mgr. Július Krajčír - delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ
  • p. Mgr. Ervín Mik - delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ
  • p. Juraj Želiska- delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ