Skip to main content
  • Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov (zákonných zástupcov) detí, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany.

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

Ustanovujúce voľby do Rady školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany sa uskutočnili dňa 26. 3. 2024. Funkčné obdobie Rady školy Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany je od 02.04.2024 do 01.04.2028.

Radu školy v školskom roku 2023/2024 tvoria členovia:

  • p. Hrdlicová Svetlana - zástupca pedagogických zamestnancov

  • p.  Churá Janka - zástupca pedagogických zamestnancov

  • p.  Tílešová Katarína - zástupca nepedagogických zamestnancov

  • p. Ing.  Adamcová Martina - zástupca rodičov

  • p. Ing. Faltusová Lucia - zástupca rodičov

  • p. Klačanská Michaela - zástupca rodičov

  • p. MUDr. Ľudovít Teťák - delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ

  • p. Milan Urbanec - delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ

  • p. Mgr. František Zaťko - delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ