Skip to main content
 • Oznam o zápise dieťaťa do MŠ

Ak máte záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ je potrebné vyplnenú a podpísanú  žiadosť oboma zákonnými zástupcami spolu  s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorasť, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete TU. 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ k školskému roku 2023/2024:

1. prednostne deti, ktoré k 31.08.2023 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania POVINNÉ (podľa  Zákona 209/2019 Z.z.),

2. deti, ktoré dovŕšili tri roky k 31.08.2023,

3. súrodenci detí navštevujúcich MŠ,

4. deti dvojročné, ktoré nedovŕšili tretí rok k 31.08.2022 (ak sa kapacita nenaplní 3-6 ročnými deťmi, ktoré už majú v MŠ súrodenca).

MŠ zabezpečuje:

 • kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť so zaradením inovačných metód a organizačných foriem s využitím moderných učebných pomôcok a IKT (počítače, interaktívne tabule,...),
 • špeciálny program zameraný na prevenciu ochorení horných  dýchacích ciest realizovaný v spolupráci s pediatrom (inhalácie, dýchacie cvičenia, zdravotné cvičenia s prvkami jogy, arómaterapia),
 • plnenie interných projektov zameraných na zdravý životný štýl, environmentálnu, prosociálnu výchovu a umelecký rozvoj formou zaujímavých edukačných aktivít,
 • realizáciu tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha s  vyškolenými trénerkami,
 • krúžkovú činnosť zdarma: "Výtvarníček", Šikovníček", Tanečný súbor Gagarinka, Mažoretky Ginka; za poplatok: anglický jazyk, hra na zobcovú flautu, hudobno-pohybovo-rytmická príprava,
 • organizovanie plaveckých výcvikov, školy v prírode, výletov do prírody a blízkeho okolia, exkurzií, návštev kultúrno-spoločenských a vzdelávacích inštitúcií (knižnica, múzeum, divadlo, galéria,...)
 • účasť rodičov na výchovno-vzdelávacom procese (spoločné tvorivé dielne, otvorené hodiny, oslavy pri príležitosti , Vianoc, Dňa matiek, MDD...)
 • spoluprácu s odborníkmi (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,...).

Tešíme sa na všetkých nových škôlkarov!

Pri nástupe do MŠ už dieťa ovláda:

* základné hygienické návyky (pýta sa na toaletu, bez plienky),
* základné prvky sebaobsluhy (umyje a utrie si ruky, snaží sa samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
* základné lokomočné pohyby (chodí s prikračovaním, s pomocou po schodoch, behá).

 

Do MŠ potrebujem:

 • papuče uzavreté (nie šľapky)
 • pyžamo
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • školské a hygienické potreby (podľa požiadaviek p. učiteliek)
Pozn.: Všetky svoje veci musím mať označené menom, aby som si ich nevymenil s kamarátom !!!

Rady pre rodičov:

 • Pol roka pred nástupom do materskej školy začínajte dieťaťu poskytovať skúsenosť s odlúčením od rodičov, najskôr na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín.
 • Proces adaptácie uľahčíte dieťaťu krátkym ranným lúčením s uistením, že ho ľúbite.
 • Rozhovory a domáce hry s dieťaťom orientujte na prostredie materskej školy, na činnosti v MŠ, kamarátov.
 • Rozhovory s učiteľkami o dieťati a o organizačných veciach počas adaptácie uskutočňujte v popoludňajších hodinách, prípadne si dohodnite stretnutie bez prítomnosti dieťaťa.
 • Za každý pokrok v adaptácii dieťa pochváľte a dajte mu pocítiť, že ste naň hrdí.

Veľa šťastia!