Skip to main content
  • Oznam o zmene poplatkov od 01.12.2023

Riaditeľka Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany oznamuje rodičom, že v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 8/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany s účinnosťou od 01.12.2023 bola určená výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za každé dieťa jednotnú sumu  20,00 €.  

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ neuhrádza:

a)  dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke príslušnej materskej školy, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy je od 01.09.2022 určená v sume 2,10 € denne (desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €) a  výška mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy za dieťa MŠ v sume 2,00 €.

Bližšie informácie TU.

Tieto príspevky sa uhrádzajú vždy vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci !!!

Zároveň oznamujeme rodičom, že uvedené platby sa budú tak ako doteraz realizovať 

vkladom na účet v ČSOB a. s.

a to zvlášť na účet materskej školy 20,00 € (IBAN: SK94 7500 0000 0040 3019 0050)

a zvlášť na účet školskej jedálne v ČSOB a. s. stravné podľa sumy uvedenej v tabuľke na príslušný mesiac (IBAN: SK37 7500 0000 0040 3019 0106).

Pri realizovaní platby je do správy pre prijímateľa potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie vlastné)!

Upozorňujeme, že platba mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za jedno dieťa v sume 20,00 € mesačne sa netýka detí v hmotnej núdzi a predškolákov.

Zároveň dôrazne upozorňujeme na rešpektovanie stanoveného termínu platieb. Povinnosťou rodiča (zákonného zástupcu) vyplývajúcou zo školského poriadku je aj počas neprítomnosti dieťaťa v MŠ informovať sa (osobne, príp. telefonicky) o výške poplatkov. Nedodržiavanie tejto povinnosti sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku!

Jedálny lístok

Milí rodičia, aktuálny jedálny lístok máte k nahliadnutiu TU.